Algemene Voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: AV) van toepassing. Bestudeer deze AV aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze AV waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze AV breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze AV volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Deze AV zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar, daar waar deze van de Nederlandstalige afwijken, zijn de Nederlandstalige AV leidend.

Artikel 1: Definities

1.1. De besloten vennootschap Telefuture Nederland BV: gevestigd en kantoorhoudende aan de Spoorhaven 44-46, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, Netherlands,  ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 24241933, verder te beschouwen exploitant en beheerder van de website, hieronder ook aan te duiden als Telefuture Nederland BV.

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een Consument.

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Consument: De natuurlijk persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van door Telefuture Nederland BV geleverde diensten of producten.

1.5. Member database: Dat deel van de website dat de consument tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende Consumenten.

1.7. Content: De daadwerkelijke inhoud van Website. Deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en performer beelden.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer

2.1. Deze AV gelden tussen Telefuture Nederland BV en Consument en zijn van toepassing op het gebruik/consumptie van een website of dienst van Telefuture Nederland BV.

2.2. Volgorde van geldigheid: Deze AV, daarna de wet en daarna de Europese regelgeving.

2.3. Waar onderdelen van deze AV mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

 

Artikel 3: Inhoud en gebruik

3.1. Deze Website heeft als doel het gebruik/consumptie van diensten die aangeboden worden via deze website tegen betaling mogelijk te maken.

3.2. Gebruik van Website en diensten aangeboden via Website staat open voor iedere persoon/Consument die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien Consument de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van Website en/of zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot Website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, dient Consument het bezoek aan deze website direct af te breken.

3.3. Consument kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient Consument actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.4. Het is Consument niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Consument niet meer correct of volledig zijn zijn, dient Consument zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien Consument onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Telefuture Nederland BV vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Telefuture Nederland BV het account beëindigen of opschorten.

3.5. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Telefuture Nederland BV direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Telefuture Nederland BV spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Consument kan Telefuture Nederland BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van Website of overige diensten van Telefuture Nederland BV.

Artikel 5: Content

5.1. Telefuture Nederland BV is verantwoordelijk voor alle op Website gepubliceerde content

Artikel 6: Privacy persoonsgegevens

6.1. Tijdens het bezoek aan Website en/of consumptie van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking en verbetering van Website en gerelateerde diensten. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van AV, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Telefuture Nederland BV noodzakelijk acht.

6.2. Telefuture Nederland BV besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens en zal deze informatie slechts delen met betreffende content-eigenaar/licentiegever.

6.3. Bij overtreding van de bepalingen in deze AV, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op Consument. Dit laat het recht van Telefuture Nederland BV om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op Consument te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Telefuture Nederland BV in behandeling worden genomen.

7.2. Consument dient een klacht schriftelijk via customercare.be@globway.eu kenbaar te maken. Telefuture Nederland BV zal binnen 3 werkdagen de klacht proberen op te lossen en Consument hierover  via  mail berichten

7.3. Consument kan op iedere moment zijn de overzicht van zijn diensten consulteren of de abo dienst stop zetten  via www.billinfo.be

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Website aangeboden diensten, producten, teksten, beelden, geluiden, programmatuur en informatie berusten uitsluitend bij Telefuture Nederland BV of de content-eigenaar Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Telefuture Nederland BV worden verveelvoudigd.

Artikel 9: Van toepassing zijnd recht

9.1. Op deze AV is het Belgisch recht wat betreft b1.hlv.mobi

 

 9.2. Alle geschillen over deze AV zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde respectievelijk de bevoegd Belgische rechter.