Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnement: elke Overeenkomst met voor (het gebruik van) een Dienst van Telefuture Nederland BV , waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht;
 • Content: (digitale) informatie, zoals tekst, gegevens, tools, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopnames en informatie in elke andere vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten;
 • Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Dienst: de door Telefuture Nederland BV. worden aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/MCB-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook;
 • Klant: de (potentiële) klant van Telefuture Nederland BV;
 • Healthy Living: een handelsnaam van Telefuture Nederland BV;
 • Affiliate: andersoortige reclame-uiting via (mobiel) internet of andersoortige communicatiemiddelen (hieronder vallen ook publishers en websites)
 • Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan Telefuture Nederland BV (een of meer) Diensten verleent;
 • Telefuture Nederland BV, Spoorhaven 44-46, Berkel en Rodenrijs, Netherlands IBC No. 24241933
 • Zakelijke Klant: een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle algemene voorwaarden die bij de totstandkoming van een eerdere Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van Telefuture Nederland BV en op alle online met Telefuture Nederland BV gesloten overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Telefuture Nederland BV zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een Overeenkomst tussen Telefuture Nederland BV en de Klant komt tot stand nadat alle door Telefuture Nederland BV gevraagde gegevens zijn verstrekt en Healthy Living de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven mobiele telefoonnummer of op het scherm van zijn mobiele telefoon.

2.3 Alle relevante informatie met betrekking tot Telefuture Nederland BV en de af te nemen diensten alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website(s) van Telefuture Nederland BV. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Telefuture Nederland BV is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor de klant toegankelijk te houden.

2.4 De Klant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst alle door Telefuture Nederland BV gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

Artikel 3. Conformiteit

3.1 Opgaven van Telefuture Nederland BV met betrekking tot prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Telefuture Nederland BV opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Telefuture Nederland BV niet.

Artikel 4. Affiliate & Publisher Regels

4.1. Affiliates die een dienst van Telefuture Nederland BV promoten zijn verplicht zich te houden aan onderstaande voorwaarden:

 1. Plaats de website(s) van Telefuture Nederland BV niet binnen andere pagina’s met onjuiste en/of misleidende informatie. De voorwaarden moeten altijd zichtbaar zijn.
 2. Plaats geen pop-ups en toolbars boven of in onze landing pages met onjuiste en/of misleidende informatie.
 3. Gebruik geen misleidende pagina’s en/of banners die links bevatten naar website(s) van Telefuture Nederland BV.

4.2 Affiliates nemen de plicht op zich naar goed koopmansgebruik de bepalingen in deze voorwaarden uit te voeren, almede uw gedragingen in lijn te brengen met datgene in algemene zin als ethisch en als een goede vertegenwoordiging van Telefuture Nederland BV kan worden beschouwd.

4.3. Op straffe van adequate maatregelen is de affiliate gehouden aan naleving van:

 1. de Nederlandse Reclame Code
 2. de Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet Diensten
 3. eventuele andere relevante wet- en regelgeving.
Indien wordt geconstateerd dat een affiliate bovenstaande regelgeving niet naleeft zal deze zo snel mogelijk, en ten minste binnen 24 uur worden afgesloten. Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 De toegang tot, het gebruik en/of de afname van de (inhoud van de) dienst door de klant, leidt er niet toe dat enig intellectueel eigendomsrecht aan de klant wordt overgedragen.

5.2 De Klant verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op de (inhoud van de) dienst en is ermee bekend en accepteert dat voor dat gebruiksrecht aanvullende licentievoorwaarden kunnen gelden, al dan niet van derden.

5.3 De klant vrijwaart Telefuture Nederland BV en stelt Telefuture Nederland BV schadeloos voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Telefuture Nederland BV of derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze voorwaarden of de overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen

6.1 De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk op de website(s) van Telefuture Nederland BV vermeld.

6.2 De op de website(s) van Telefuture Nederland BV vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 7. Abonnementen, tarieven, betaling

7.1 Elk abonnement wordt door de klant aangegaan voor onbeperkte duur.

7.2 De klant kan de overeenkomst te allen tijde middels een e-mail aan helpdeskklacht@telefuture.nl , telefonisch 0900.4004343 (15 cpm) of via www.payinfo.nl opzeggen. Instructies daartoe staan op de website(s) van vermeld. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

7.3 De klant zal de voor de dienst verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de klant een overeenkomst heeft. De te betalen tarieven worden met btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.

7.4 Telefuture Nederland BV heeft het recht tarieven eenzijdig te wijzigen.

7.5 De gegevens van Telefuture Nederland BV zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.6 Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de overeenkomst.

7.7 De klant verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot automatische incasso voor de door Telefuture Nederland BV verleende dienst.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien Telefuture Nederland BV door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

8.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Telefuture Nederland BV zijn ingeschakeld.

Artikel 9. Bedenktermijn

9.1 De wettelijke bedenktermijn van artikel 7:46c lid 1 onder f BW is op de dienst niet van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Telefuture Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst of het gebruik van een Dienst, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

10.2 Telefuture Nederland BV is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant -waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade - ontstaan door een aan Telefuture Nederland BV toerekenbare tekortkoming - en per gebeurtenis of reeds samenhangende gebeurtenissen - tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde dienst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.

10.3 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van mobiele netwerken of diensten zijn niet aan Telefuture Nederland BV toerekenbaar.

10.4 Telefuture Nederland BV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd in artikel 9.2 uit.

10.4 Telefuture Nederland BV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit.

10.5 Iedere vordering op Telefuture Nederland BV, tenzij deze door Telefuture Nederland BV is erkend, vervalt door het verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Privacy

11.1 Telefuture Nederland BV respecteert de privacy van de Klant. Telefuture Nederland BV zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring die op de website van Telefuture Nederland BV is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Telefuture Nederland BV aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

12.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

12.4 Alle geschillen tussen Telefuture Nederland BV en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

12.5 Op alle overeenkomsten die door Telefuture Nederland BV worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.

Telefuture Nederland BV